OR training ondernemende OR en een strategische werkwijze

Invloed te vergroten door een goede strategie

Veranderprocessen in organisaties worden steeds vaker vormgegeven in pilots, Lean trajecten, visiedocumenten, houtskoolschetsen. In welke vorm het veranderproces ook gegoten wordt, het is voor de OR ingewikkeld om op deze processen invloed te behouden. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) geeft geen heldere beschrijving op welke wijze OR en bestuurder met deze veranderprocessen om dienen te gaan.

Door een heldere visie te hebben, initiatieven te nemen, een convenant op te stellen, geeft de OR op een strategisch wijze vorm aan advies- en instemmingstrajecten. Tijdens deze maatwerktraining doorlopen we alle mogelijkheden. We maken een plan van aanpak op welke wijze de OR zijn werkwijze en het adviestraject strategisch vormgeeft en het gesprek hierover op een effectieve wijze aangaat met bestuurder en achterban.

09.15 uur Inloop koffie en thee staan klaar

09.30 uur Aanvang van de training, kennismaking en toelichting op het programma

Ontwikkelingen adviesrecht

De Wet op de Ondernemingsraden biedt weinig houvast bij flexibele verandertrajecten in organisaties. Jurisprudentie geeft ons inzicht in de wijze waarop het adviesrecht toegepast kan worden in de snel veranderende organisatie. Een presentatie geeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden.

Toekomst van de organisatie

Na een inventarisatie van de huidige ontwikkelingen in jullie organisatie gaan we aan de slag met scenarioplanning. De OR bepaalt de twee grootste onzekerheden voor de organisatie en aan de hand van verschillende werkvormen bepalen jullie de verschillende toekomstperspectieven voor de organisatie. De methodiek DE STEP geeft onder andere inzicht in welke externe invloeden voor de organisatie van belang zijn.

12.30 Lunch

Visie van de OR.

Naar aanleiding van de scenarioplanning formuleert de OR zijn visie en stelt prioriteiten waar de organisatie mee aan de slag kan. Waarna de OR randvoorwaarden, aandachtpunten, belangen en mogelijke adviezen formuleert richting de bestuurder. Dit kan verwerkt worden tot een ongevraagd advies, een initiatiefvoorstel of worden meegenomen in het advies van de OR.

Strategische werkwijze van de OR

Aan de hand van een tijdlijn bepalen we de strategie van de OR. Op welk moment gaat de OR wat doen? Hierbij staan we onder andere stil bij het opstellen van een convenant, het communicatieplan van de OR en het verdere plan van aanpak.

Tot slot

Terugblik op de trainingssessie en evaluatie van de training.

16.30 uur Afronding van de training

Doelgroep: Leden van ondernemingsraden*

Dagen: 1 dag, 2 dagdelen

Datum: in overleg

Locatie: op een door de OR gekozen locatie

Uw investering: op offertebasis

*Wij bieden de training ‘Ondernemende OR en strategische werkwijze’ een in-company training aan voor de voltallige ondernemingsraad. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden