Als OR aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Maatwerk training 'Duurzame inzetbaarheid, de OR aan het roer'

Benoemd de organisatie regelmatig dat zij vorm gaat geven aan duurzame inzetbaarheid, maar is het voor de OR niet duidelijk hoe men dit denkt te realiseren? Blijft het begrip ‘Duurzame inzetbaarheid’ voor de OR een containerbegrip waarbij het lastig is om concreet te benoemen welke aspecten van Duurzame inzetbaarheid waardevol voor medewerkers en organisatie zijn? Dan helpen wij u graag tijdens een maatwerktraining voor uw OR om vanuit de OR het een concreet voorstel richting de bestuurder te komen. Tijdens deze cursusdag gaat de OR aan de slag om een maatwerk voorstel uit te werken op het gebied van Duurzame inzetbaarheid. Op basis van de ontwikkelingen in de eigen organisatie komt de OR stapsgewijs tot een concreet uitgewerkt voorstel waarover de OR vervolgens het gesprek met de bestuurder aan kan gaan.

Opzet van het programma

09.15 uur Inloop koffie en thee staan klaar

09.30 uur Aanvang van de training, kennismaking en toelichting op het programma

Wat is het belang van Duurzame inzetbaarheid voor organisatie en medewerkers

Een presentatie over de kansen die beleid op het gebied van Duurzame inzetbaarheid de organisatie en de medewerkers biedt. Hierbij krijgen we inzicht in hoe medewerkers topfit en jobfit kunnen blijven.

Vaststellen stip op de horizon

Bespreken en vaststellen welke doelen de OR op hoofdlijnen nastreeft bij het thema Duurzame inzetbaarheid.

Achterban & sleutelfiguren

Bespreken hoe de OR de achterban kan betrekken bij de ontwikkeling van zijn plannen inzake Duurzame inzetbaarheid. Met welke specifieke doelgroepen krijgt de OR hierbij te maken en welke middelen kan de OR inzetten om hen te bereiken. Vervolgens het in kaart brengen van sleutelfiguren in de organisatie die door de OR benaderd kunnen worden en wat hun bijdrage kan zijn bij de verdere ontwikkeling van de voorstellen van de OR.

12.30 uur Lunch

13.30 uur Middagprogramma

Krachtenveldanalyse

Beschrijving van de uitdaging die er voor de organisatie ligt op het terrein van Duurzame inzetbaarheid. Onderzoeken welke belemmerende en bevorderende krachten er in de organisatie spelen bij het vormgeven van beleid Duurzame inzetbaarheid. Inventariseren welke activiteiten de organisatie tot nu toe al heeft ingezet om een beeld te krijgen wat de huidige status van Duurzaam inzetbaarheidsbeleid van de organisatie is.

Formuleren concrete doelstelling OR, vaststellen in te zetten middelen en activiteiten

Mede op basis van de uitkomsten van de krachtenveldanalyse kijken we aan de hand van ‘De schijf van vijf’ welke middelen en activiteiten de organisatie in kan zetten om vorm te geven aan passend beleid Duurzame inzetbaarheid. Vervolgens werken we een concreet voorstel uit en bespreken we hoe de OR dit kan presenteren aan de bestuurder.

Evaluatie en borging beleid Duurzame inzetbaarheid

Wanneer de bestuurder overgaat tot het realiseren van beleid Duurzame inzetbaarheid is het van belang dat OR en bestuurder een evaluatie afspreken. We inventariseren welke criteria de OR kan formuleren voor een dergelijke evaluatie.

Ook bespreken we wat er bij komt kijken om de invoering en uitvoering van afgesproken beleid te borgen.

Tot slot

Terugblik op de trainingssessie en evaluatie van de training.

16.30 uur Afronding van de training

Doelgroep: Leden van ondernemingsraden*

Dagen: 1 dag, 2 dagdelen

Datum: in overleg

Locatie: op een door de OR gekozen locatie

Uw investering: op offerte basis

*Wij bieden de training ‘Ondernemende OR en strategische werkwijze’ als een in-company training aan voor de voltallige ondernemingsraad. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden